Kvalitet & miljö

Kvalitetspolicy

Syftet med verksamheten på Reaktivering Furuhöjden AB är att erbjuda evidensbaserad vård och rehabilitering som motsvarar gästens behov, uppdragsgivares krav och vårt varumärkeslöfte ”Precis den rehab du behöver”.

På det sätt som ger bästa möjliga resultat för gästen (på rätt sätt) och med hög tillgänglighet (i rätt tid). Detta ska göras i nära samarbete med uppdragsgivaren, gästen och gästens nätverk.

Vi skall ständigt mäta och förbättra vår verksamhet i samverkan med alla intressenter som är engagerade i vår verksamhet.

För att uppnå detta ska alla medarbetarna inklusive ledning:

  • Ha ett gemensamt ansvar och engagemang för att utveckla verksamheten i enlighet med affärsidé och strategiska mål.
  • Vara införstådda med att arbetsglädje, delaktighet och motivation hos all personal är förutsättningar för att Furuhöjden ska vara ett framgångsrikt företag.
  • Ha rätt kompetens och arbeta utifrån Furuhöjdens värderingar.

För att ständigt förbättras ska vi:

  • Hålla oss uppdaterade samt följa ISO standarder och övriga lagar, regler och riktlinjer som styr vår verksamhet.
  • Regelbundet utvärdera och uppdatera våra kvalitetsmål.
  • Analysera, utvärdera, riskbedöma och åtgärda avvikelser så att risken för upprepning minimeras eller elimineras helt.
  • Genom regelbundna, interna kontroller säkerställa att kvalitetspolicyn följs och kvalitetsmålen uppfylls.
  • Alltid sträva efter att upprätthålla bästa kvalitet inom våra verksamhetsområden.
  • Rekrytera personal med rätt kompetens och egenskaper.

Miljöpolicy

Reaktivering Furuhöjden AB och dess verksamhet Furuhöjdens Rehabiliteringshem och Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter arbetar med miljöfrågor i enlighet med ISO 14 001 standard.

Reaktivering Furuhöjden AB ska noga överväga behov av inköp.

Reaktivering Furuhöjden AB ska i största möjliga utsträckning använda sig av det mest hållbara alternativ som står till buds vid inköp av material, förbrukningsvaror, råvaror och tjänster. Inköpet får dock inte påverka verksamhetens omkostnader negativt.

Reaktivering Furuhöjden AB ska i sin marknadsföring noga överväga val av reklammaterial så att det i mängd, kvalitet och produktmaterial påverkar vår miljö så lite som möjligt. Reaktivering Furuhöjden AB ska ha ett restriktivt förhållningssätt gällande inköp av reklammaterial och det som köps in ska i största möjliga mån vara produkter som är återanvändningsbara och gjorda av hållbara material.

Reaktivering Furuhöjden AB ska samverka med miljömedvetna leverantörer och vid val av nya leverantörer alltid ha miljöaspekterna med i beslutsprocessen.

Reaktivering Furuhöjden AB har identifierat ett antal miljöaspekter (bl a läkemedel, mat, vårdmaterial, transporter) och arbetar aktivt i det dagliga arbetet med att minska dess påverkan på miljön genom minskad förbrukning, återvinning samt användning av hållbart alternativ.

Reaktivering Furuhöjden AB ska arbeta aktivt med miljöarbetet i verksamheten och ha regelbunden fortbildning av personalen.

Reaktivering Furuhöjden AB ska hålla sig uppdaterade samt följa ISO standarder och övriga lagar, regler och riktlinjer som styr våra verksamheter.

Med denna miljöpolicy hjälper Reaktivering Furuhöjden AB till med att minska förbrukningen av jordens ändliga resurser, motverka föroreningar samt på ett positivt sätt försöka minska den stora miljöpåverkan som finns i vår värld.

Vi rapporterar till det nationella kvalitetsregistret WebRehab

Det Nationella kvalitetsregistret WebRehab Sweden och Reaktivering Furuhöjden AB har för avsikt att registrera uppgifter om patienter som genomgår neurologisk rehabilitering i kvalitetsregistret WebRehab Sweden. Huvudsyftet med registret är att utveckla kvaliteten på vården genom att jämföra vården mellan olika vårdgivare runt om i landet. Resultaten kan även användas för forskning. Kvalitetsregistren bidrar till ny kunskap om vad som är bäst behandling och ju fler patienter som finns med desto säkrare blir resultaten.

Regionstyrelsen för Västra Götaland är centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) och har ett övergripande juridiskt ansvar för personuppgifterna i registret.

Reaktivering Furuhöjden AB har ett lokalt juridiskt ansvar för insamlingen av informationen om dig.

Det är frivilligt
Deltagande med uppgifter till registret är frivilligt och påverkar inte den vård du får. Meddela personal på din lokala vårdenhet om du inte vill vara med i kvalitetsregistret.

Till WebRehabs hemsida

Vi publicerar årligen en patientsäkerhetsberättelse