Kvalitet & miljö

Kvalitetspolicy

Vi strävar efter att, med ständiga förbättringar, bemöta intressenter på ett systematiskt, kompetent, vänligt och flexibelt sätt samt ge snabb service av hög kvalitet inom områdena arbetsmiljö, rehabilitering, hälsovård och sjukvård.

Vi har ett gemensamt ansvar och engagemang för att utveckla verksamheterna i enlighet med affärsidé och strategiska mål.

Vi är införstådda med att arbetsglädje, delaktighet, engagemang och motivation hos all personal är förutsättningar för att Furuhälsan ska vara en framgångsrik företagsgrupp.

För att ständigt förbättras ska vi:

 • Hålla oss uppdaterade samt följa ISO standarder och övriga lagar, regler och riktlinjer som styr vår verksamhet.
 • Regelbundet utvärdera och uppdatera våra kvalitetsmål.
 • Analysera, utvärdera, riskbedöma och åtgärda avvikelser så att risken för upprepning minimeras eller elimineras helt.
 • Genom regelbundna, interna kontroller säkerställa att kvalitetspolicyn följs och kvalitetsmålen uppfylls.
 • Alltid sträva mot att ge kunden snabb service, högsta möjliga tillgänglighet samt ett vänligt och professionellt bemötande.
 • Säkerställa rätt kvalitet i arbetet med kund, vilket bygger på aktiv medverkan av varje medarbetare oavsett yrkesroll, samt att alla medarbetare följer överenskomna arbetsflöden med ett etiskt förhållningssätt.

Miljöpolicy

Vi arbetar med miljöfrågor i enlighet med ISO 14 001 standard.

Vi verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan och arbeta långsiktigt för att främja hälsa. Vi värnar om individ och miljö i vårt närområde med en ständig medvetenhet om den globala påverkan.

Vårt miljöarbete bygger på att vi i det dagliga arbetet ständigt ska förbättra och kontinuerligt följa upp, så att vi kan formulera nya mål för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet.

Vi ska följa för oss gällande lagstiftning och myndighetskrav inom miljöområdet.

Vi strävar mot att uppfylla målen genom att:

 • Ta hänsyn till miljöpåverkan vid alla beslut i verksamheten.
 • Välja material, produkter och tjänster så att vår miljöpåverkan minskar, och välja bästa miljöalternativ där så är möjligt.
 • Förebygga och minimera skadliga utsläpp i miljön som beror på vår verksamhet, där läkemedelshanteringen särskilt ska beaktas.
 • Använda fossilfri energi när det är möjligt och försöka hålla nere den totala elförbrukningen.
 • Öka kunskapen och höja miljömedvetandet hos våra medarbetare genom återkommande fortbildning och aktiva diskussioner.
 • Vi ska samverka med miljömedvetna leverantörer och vid val av nya leverantörer alltid ha miljöaspekterna med i beslutsprocessen.
 • Analysera, utvärdera, riskbedöma och åtgärda avvikelser så att risken för upprepning minimeras eller elimineras helt.
 • Genom regelbundna, interna kontroller säkerställa att miljöpolicyn följs och miljömålen uppfylls.

Med denna miljöpolicy hjälper vi till med att minska förbrukningen av jordens ändliga resurser, motverka föroreningar och minska den miljöpåverkan som finns i vår värld.

Vi rapporterar till det nationella kvalitetsregistret Svereh

Furuhöjden registrerar/ rapporterar in till det nationella kvalitetsregistret Svereh ( Svensk register för rehabiliteringsmedicin). Vi registrerar uppgifter om patienter som genomgår neurologisk rehabilitering. Huvudsyftet med registret är att utveckla kvaliteten på vården genom att jämföra vården mellan olika vårdgivare runt om i landet. Resultaten kan även användas för forskning. Kvalitetsregistren bidrar till ny kunskap om vad som är bäst behandling och ju fler patienter som finns med desto säkrare blir resultaten.

Regionstyrelsen för Västra Götaland är centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) och har ett övergripande juridiskt ansvar för personuppgifterna i registret.

Reaktivering Furuhöjden AB har ett lokalt juridiskt ansvar för insamlingen av informationen om dig.

Det är frivilligt
Deltagande med uppgifter till registret är frivilligt och påverkar inte den vård du får. Meddela personal på din lokala vårdenhet om du inte vill vara med i kvalitetsregistret.

Till Sverehs hemsida

Vi publicerar årligen en patientsäkerhetsberättelse