Sammanhållen journal

För att kunna ge dig bästa möjliga vård, använder vi som många andra vårdgivare i Stockholm, så kallad sammanhållen journalföring. Det betyder att vi kan dela med oss av information om dig.(En vårdgivare kan t. ex vara sjukhus, vårdcentraler, husläkare mfl.)

Syftet med sammanhållen journalföring är att få en samlad bild av dina vårdbehov och patientuppgifter.

Du ska helt enkelt slippa upprepa din vårdhistoria när du kommer till en ny vårdgivare. Den sammanhållna journalföringen ska vara utformad så att den både stöder vården av dig och skyddar mot att någon obehörig läser.
Furuhöjden använder journalsystemet Take Care för sammanhållen journal.

Ditt godkännande krävs

Det är din vårdgivares ansvar att informera dig som patient om sammanhållen journalföring och vad det innebär. Om en patient inte förstår vad sammanhållen journalföring innebär kommer journalen inte att ingå i sammanhållen journalföring och därmed inte kunna läsas av andra vårdgivare. Den spärras.

Det är bara vårdpersonal som du har en patientrelation med som får ta del av dina journaluppgifter. Innan en vårdgivare tar del av en annan vårdgivares journaluppgifter måste han eller hon fråga dig om du godkänner detta(Samtycke). Ditt godkännande(Samtycke) registreras i din journal.
Om en patient är medvetslös och det är fara för hans eller hennes liv och hälsa, kan vårdpersonalen ”nödöppna” en journal utan patientens godkännande. En sådan ”nödöppning” gäller bara i ett dygn.

Om du inte vill ha en sammanhållen journalföring

Tala om för din vårdgivare om du inte vill att uppgifterna ska vara tillgängliga i en sammanhållen journalföring. Det innebär att uppgifterna spärras för andra vårdgivare. Men då måste du själv berätta för vårdpersonalen hos en annan vårdgivare vad de behöver veta för att ge dig en bra vård.
Du kan välja att spärra hela eller delar av dina patientuppgifter för andra vårdgivare. Du begär själv om, och när, en spärr ska tas bort.
Om du vill spärra uppgifter ur flera journaler ska du vända dig till de olika vårdgivare du besöker. Vill du i efterhand att uppgifter i din journal spärras för andra vårdgivare ska du kontakta den eller de vårdgivare som du besökt tidigare.

Du kan se vem som läst

Varje gång någon ur vårdpersonalen tar del av din journal registreras det med en logg i en logglista. Med hjälp av logglistan kan du i efterhand ta reda på vem som läst din journal, och när detta skedde. Tala med vårdpersonalen på den eller de mottagningar du besökt om du vill ha din logglista.

Förälder kan inte spärra barns journaler

Som förälder har man enligt Patientdatalagen inte rätt att spärra sitt barns journal. Anledningen är att vårdpersonal ska kunna upptäcka om ett barn far illa och bedöma om ärendet ska anmälas till socialnämnden.

Barn och ungdomar under 18 år kan spärra sin journal i vissa fall. Idag finns ingen särskild åldersgräns för när ett barn kan spärra sin journal. I takt med barnets stigande ålder och mognad får barnet själv spärra journalen.

Personuppgifter

Inom vården finns register som innehåller uppgifter om dig som patient, till exempel läkarbesök, diagnoser, undersökningar och intagningar på sjukhus. Uppgifterna lagras och skyddas enligt gällande lagar och regler.

Läs mer på 1177.se

Länkar

Sammanhållen journal, olika språk

1177.se/vårdguiden om din journal

Patientdatalagen

Dataskyddsförordningen (GDPR)