Policy för behandling av personuppgifter

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Uppföljning

Policyns giltighet, ändamålsenlighet samt följsamhet följs upp minst en gång om året.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig och enligt gällande avtal, lagar och förordningar. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Vi kan också behöva dina personuppgifter för att utföra kund- och marknadsanalyser och statistik.

Vi använder aldrig dina personuppgifter för direktmarknadsföring (foton/video i sociala medier, informationsmaterial, och hemsida) utan att ha erhållit ditt samtycke.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund.

Exempel på rättslig grund: HSL- Hälso- och sjukvårdslagen, Bokföringslagen, Patientdatalagen och HSLF-FS 2016:40, Anställningsavtal, Leverantörsavtal, Samtycke, Intresseavvägning.

Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter t ex personnummer, adress, namn, e-postadress, bank- och betalkortsnummer. Även bilder (foton), teckningar(porträtt) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Patient:

Vi inhämtar dina personuppgifter vid inskrivningen, antingen direkt från dig själv eller via en anhörig, när du kommer till oss. Eftersom vi är en del av Stockholms Läns Landstings sammanhållen journalföring finns också personuppgifter i journalsystemet sedan dina tidigare besök i vården. För att vi ska få ta del av journalinformation från andra vårdenheter behöver vi ditt samtycke. Detta är frivilligt och du kan när som helst ta tillbaka ett givet samtycke. Mer information om sammanhållen journalföring finns att tillgå på 1177/vårdguiden.

Anställning/rekrytering:

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. Ansökningen sparas endast under rekryteringstiden och raderas om anställning inte är aktuell. Legitimationer kontrolleras med socialstyrelsens register samt IVO.

Leverantör: Genom avtal

Via Cookies på webbplatsen furuhojden.com

På Furuhöjdens hemsida används webbanalysverktyget Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen och därigenom kunna förbättra webbplatsens utseende och innehåll. Webbplatsen använder kakor/cookies för att spara statistik om hur många besökare vi har, vilka sidor de besöker och hur länge de stannar på sidan. Vi ser också vilka andra webbplatser och annonser som hänvisar trafik till vår hemsida samt vilka webbläsare och vilken teknik som används.

Vi sparar ingen personlig information i cookies. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personal inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi följer region Stockholms policy för informationssäkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Tid för lagring

Reaktivering Furuhöjden AB kommer att behandla dina personuppgifter under den tid som krävs enligt gällande lagar och regler. Finns ingen rättslig grund att spara uppgifterna tas de bort.

Dina rättigheter

Du har i egenskap av registrerad ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig och som Reaktivering Furuhöjden AB behandlar. Denna rätt kallas även för rätten till registerutdrag. Rätten innebär att du har rätt att få en sammanställning av de personuppgifter som Reaktivering Furuhöjden AB behandlar och som avser dig.

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, bland annat när Reaktivering Furuhöjden AB behandlar uppgifterna felaktigt och när rättslig grund saknas.

Du har rätt att framställa en begäran om dataportabilitet samt en rätt att begära begränsning av Reaktivering Furuhöjden AB:s behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål avseende Reaktivering Furuhöjden AB:s behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Reaktivering Furuhöjden AB

Gribbylundsvägen 75, 187 68 Täby

Organisationsnr: 556407-1693